1. Algemene Voorwaarden
  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Er worden geen betalingskortingen toegestaan.
  2. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is de gefactureerde van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand en dit vanaf de datum van de factuur.
  3. Bij niet betaling op de vervaldag zal Picobella Cleaning van rechtswege en zonder ingebrekestelling onverminderd de interesten en eventuele gerechtskosten: de lopende opdrachten schorsen.
  4. Bij gebrek aan betaling, is mede op grond van art. 1142B.W. een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd, evenals een nalatigheidsintrest van 12% per jaar vanaf factuurdatum, dit alles zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling.
  5. Klachten met betrekking tot de facturatie moeten ons bereiken per aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel Picobella Cleaning, binnen de acht dagen na datum van de factuur.
  6. Voor alle geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst of factuur zouden ontstaan, is alleen het vredegerecht te Aalst en de rechtbank van Dendermonde bevoegd.